Lokalny Fyrtel

To co najciekawsze w Poznaniu i okolicach
Wystawa „Czujące Struktury. Podróż autopojezy”

Kiedy:
czerwiec 9, 2021 – czerwiec 19, 2021 całodniowy
2021-06-09T00:00:00+00:00
2021-06-20T00:00:00+00:00
Gdzie:
Barak Kultury
Koszty:
Bez opłat
Kontakt:
Tako Fundacja i Barak Kultury
Wystawa „Czujące Struktury. Podróż autopojezy” @ Barak Kultury
*For English scroll down*
A co jeśli świat rozpadłby się na K A W A Ł K I ? A następnie samoodtworzył z nich, tyle że w innej kolejności i zestawieniu ?
Czym są struktury odczuwające bliskość człowieka?
„Składające się na wystawę obiekty potrzebują, naszej uwagi, są otwarte na interakcję, nie lubią nudy. Obiekty, widz, towarzyszące im światło i dźwięk tworzą razem strukturę, która… czuje”- mówi Patrycja Pi Pa Piwosz.
Zapraszamy na jej niezwykłą wystawę „Czujące Struktury. Podróż autopojezy” do siedziby Baraku Kultury.
Projekt bazować będzie na stworzonej przez samą artystkę teorii dotyczącej budowania wystawy jako struktury odczuwającej bliskość człowieka. Dzieło artystyczne traktowanie jest w niej jako świadoma forma, która czeka na spotkanie z odbiorcą. Struktura ta uwielbia ruch, aktywność, obecność wielu gości. W jej naturze leży zmienność.
Obiektom na wystawie towarzyszyć będą:
-> specjalna aranżacja dźwiękowa
-> działanie performatywne
-> mapa online, dzięki której poznacie szczegóły z „życia” wystawy.
Wystawa stanowić będzie ekostem, który samoodtworzył się z zachowanej materii lub jej wspomnień. Do stworzenia nowych form, artystka wykorzysta relikty z jej „poprzedniego życia”- tekstylia i plastik – czyli tworzywo, które się bardzo długo rozkłada, jak i pozostałości zapamiętanych form – kształtu roślin, ich liści, czy kolorów m.in. ciała człowieka.
Dzięki mapie online będzie można trafić do wybranych lokalizacji w centrum Poznania, w których umiejscowione zostaną QR kody. Po ich zeskanowaniu ukażą się krótkie filmy – fragmenty z „życia” prezentowanych na wystawie obiektów.
 
Patrycja Pi Pa Piwosz – mieszka i tworzy w Poznaniu. Artystka wizualna, kostiumografka, charakteryzatorka. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Rzeźby na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, pod opieką artystyczną prof. Janusza Bałdygi. Wystawa „Czujące Struktury. Podróż autopojezy” stanowi część artystyczną jej doktoratu.
 

Wystawa „Czujące Struktury. Podróż autopojezy”
Artystka: Patrycja Pi Pa Piwosz
Performerzy: Gabriel Mañes Prciozzi, Ola Koczurko, Natalia Szkraba, Cristina Negucioiu, Monika Wińczy
Kuratorka: Joanna Tekla Woźniak
Konsultacja choreograficzna: Krystyna Lama Szydłowska
Muzyka na żywo: Marcin Baran
Dźwięk: Tetiana Khoroshun, Yana Shilabanska, Marcin Baran, Andrii Merkhel
Zdjęcia: Paweł Turlaj
Montaż video: Krystian Daszkowski
Projekt graficzny: Malina Barwik- Najewski
Organizatorzy: Tako Fundacja, Barak Kultury
Miejsce: Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21, Poznań
oraz wybrane lokalizacje w centrum Poznania
Wernisaż: 9.06.2021, godz.18.00
Performance: 9.06.2021, godz.19:00
Czas trwania wystawy: 10.06.-19.06.2021
Wstęp wolny
 
– – – – – – – – –
What if the world fell into P I E C E S?
And then it self-reconstructed from them, but in a different order and combination?
What they are the structures feeling human closeness?
„Objects comprising the exhibition need our attention, are open to interaction, they don’t like boredom. Objects, spectator, light and sound accompanying them, together create a structure that… feels.” – says Patrycja Pi Pa Piwosz
We invite you to her unusual exhibition „Sentient Structures. Autopoiesis journey” to the headquaters of Barak Kultury foundation.
The project will be based on a theory created by the author on building an exhibition as a structure related to human presence. An artistic work is being treated here as a conscious form waiting for a meeting with the recipient. This structure loves movement, activity, the presence of many guests. It is in its nature to change.
The objects at the exhibition will be accompanied by:
-> special sound arrangement
-> performative action
-> online map, thanks to which you will learn about the details of the “life” of the exhibition.
The exhibition will be an ecosystem that has self-reconstructed from the preserved matter or its memories.
To create new forms, the artist will use relics from her “previous life” – textiles and plastic – which are materials that decompose for a very long time, as well as remnants of remembered forms – the shape of plants, their leaves or colors, e.g. human body.
Thanks to the online map, it will be possible to reach selected locations in the center of Poznań, where QR codes will be placed. After scanning them, short films will be published – fragments of the “life” of the objects presented at the exhibition.
 
Patrycja Pi Pa Piwosz – lives and works in Poznań. Visual artist, costume designer, makeup artist. In 2017, she began doctoral studies at the Faculty of Sculpture at the University of Arts in Poznań, under the artistic supervision of prof. Janusz Bałdyga. The exhibition “Sentient Structures. The Autopoiesis Journey” is the artistic part of her doctorate.
Exhibition „Sentient Structures. Autopoiesis journey”
Artist: Patrycja Pi Pa Piwosz
Performers: Gabriel Mañes Prciozzi, Ola Koczurko, Natalia Szkraba, Cristina Negucioiu, Monika Wińczyk
Curator: Joanna Tekla Woźniak
Choreographic consultation: Krystyna Lama Szydłowska
Live music: Marcin Baran
Sound: Tetiana Khoroshun, Yana Shilabanska, Marcin Baran, Andrii Merkhel
Footage: Paweł Turlaj
Video editing: Krystian Daszkowski
Graphic design: Malina Barwik- Najewski
Organizers: Tako Fundacja, Barak Kultury
Place: Barak Kultury al. Marcinkowskiego 21, Poznań
+ chosen locations in the city center of Poznań
Opening: 9th June 2021, 6 pm
Performance: 9th June 2021, 7 pm
Duration of the exhibition: 10th June-19th June 2021
Free entrace

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.